Laboratórne cvičenia z predmetu JEZ

 

Harmonogram 2009

1.  Neistoty pri meraní ionizujúceho žiarenia

3.  Meranie expozície, expozičnej rýchlosti, dávky a dávkovej rýchlosti

6.  Absorpcia gama žiarenia a jej praktické využitie

32.  Určenie polčasov premeny rádioaktívnych izotopov striebra